ครูพลอย

ธัญวรัตน์ สุเมธิวิทย์

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท สาขา Dance Performance and Choreography  มหาวิทยาลัย Bedfordshire   ประเทศอังกฤษ

ผลงานที่ผ่านมา

- ประกาศนียบัตรครู Intermediate Jazz Teacher Certificate จากสถาบัน C.D.A. ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร Jazz ระดับ 5 จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย

ปัจจุบันสอนวิชา: แจ๊ส, คอนเทมโพรารี่, สตรีท      สาขาประจำ: พารากอน, เซ็นเวิลด์

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ