IMG_9965

 

ฝ่ายจัดการ สถาบันบางกอกแดนซ์

วัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบางกอกแดนซ์
วรินทรา เกษสม กรรมการบริหาร
ขวัญนภา สุขวัต กรรมการบริหาร
ศกุนา เหรียญธีรวงศ์ ฝ่ายรับรองหลักสูตรและการวัดผล (ส่วนกลาง)  และ ผู้จัดการสาขาเซ็นเวิลด์ 
พัฒนเศรษฐ์ ปิติวัฒนาวรกุล ฝ่ายกิจกรรม (ส่วนกลาง)
ณัฐธยาน์  งามขำ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง)
สุนทราณีช์ สุขวัต ผู้จัดการ สาขารัตนาธิเบธต์
คุณธิดาธร คล้ายขำ ผู้ช่วยผู้จัดการ สาขารัตนาธิเบธต์
พฤกษา โกลิมาศ ผู้จัดการ สาขาปิ่นเกล้า
กัญจน์ธารี  มณีโคตร รองผู้จัดการ สาขาปิ่นเกล้า
สุพิชฌาย์ มหาโยธี ผู้จัดการสาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
ปราณี ชะรอยนุช ผู้จัดการสาขาพาราไดซ์พาร์ค
วรรณา พวงอินทร์ ผู้จัดการสาขาพารากอน
อัญชลี แก้วพานิช ผู้จัดการสาขาฟิวเจอร์พาร์ค
ประไพรัตน์ กุลศักดิ์นันท์ ผู้จัดการสาขาบางกะปิ
นารีพร พัฒนสิน ผู้บริหารโรงเรียนนรีทิพย์ (สถาบันบางกอกแดนซ์ สาขาพัทยา)
องค์วิภา มุตะพัฒน์ ผู้จัดการสาขาอัสสัมชัญธนบุรี

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ