Tel : 02-255-6189, 02-255-6190Email : bangkokdanceacademy@gmail.comFollow us on :

ความภูมิใจของ BDA

Read More

สารจากผู้อำนวยการ

คุณวัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสถาบันบางกอกแดนซ์

สถาบันบางกอกแดนซ์มุ่งเน้นการสอนอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นในการนำหลักสูตร ที่ได้รับการยอมรับ ในระดับนานาชาติ และประสบความสำเร็จในการพัฒนาการเต้น มาใช้อย่างเป็นระบบ มีจัดการสอบวัดผลให้กับนักเรียนเป็นประจำทุกปี และเน้นให้ ความสำคัญกับการเรียนการสอนที่ครูมีปฎิสัมพันธ์กับนักเรียน โดยเป็นการทำงาน ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและครูผู้สอน เพื่อสร้างให้นักเรียนได้สามารถพัฒนาอารมณ์ และการแสดงออกได้อย่างเต็มที่ เป็นธรรมชาติและมีความสุข จัดกิจกรรมอย่างต่อ เนื่อง เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้งทางด้านการเต้นและ การสร้างประสบการณ์ในด้านต่างๆ ดำเนินการให้ทุนการศึกษาแก่ครู และนักเรียน เพื่อศึกษาในระดับสูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ วางพื้นฐานเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มี การพัฒนา และเตรียมพร้อมสู่ระดับสูงและสามารถใช้เป็นวิชาชีพได้อย่างจริงจัง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรครูอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านทฤษฏีและปฏิบัติ ให้ความ สำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง โรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง คำนึงถึงการสร้างประโยชน์ ปลูกฝังให้บุคลากรของสถาบันฯ ทั้งครูและนักเรียนให้ ความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เพื่อสร้างประโยชน์คืนกลับสู่สังคม สถานที่เรียนต้องมีความพร้อม และได้มาตรฐานที่มีความเหมาะสม และมีบรรยากาศ ที่โปร่งใส ผ่อนคลายบนที่ตั้งที่สะดวก ปลอดภัย อยู่ใจกลางชุมชน ง่ายต่อการเดินทาง และมีสาธารณูปโภคการบริการอย่างครบถ้วน

30 ปี Bangkok Dance Academy

Step for The Better Future

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ