ครูเมี่ยง

ณัฐนิช ธรณธรรมกุล

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก - สาขา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม (หลักสูตรภาษาไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี - เกียรตินิยมอันดับ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขานาฏยศิลป์ตะวันตก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานที่ผ่านมา

 • ประกาศนียบัตรด้านการเต้น Certificates :
  • Contemporary Dance Grade 1C.S.T.D.
  • Ballet Advance 1 R.A.D
  • Ballet Intermediated C.S.T.D
 • รางวัลเกี่ยวกับการเต้น Dance Awards :
  • 1st Place All Style troupe Open Age, 3rd CSTD Thailand Dance Competition
 • ประสบการณ์ด้านการเต้น Dance Experience :
  • BDA Scholarship - Quantum Leap : Boundless Canberra,Australia

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ