Cover Dance

Cover Dance คือการเต้นเลียนแบบศิลปินที่ผู้เรียนสนใจ ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นศิลปินที่เราชื่นชอบ โดยลักษณะการเต้นจะเน้นเต้นเลียนแบบท่าทางให้เหมือนต้นแบบมากที่สุด หรือใกล้เคียงที่สุด รวมถึงเครื่องแต่งกาย การลิปซิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งของนักเต้น Cover Dance  ซึ่งปัจจุบันการเต้นประเภทนี้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นในกลุ่มวัยรุ่น โดยศิลปินที่วัยรุ่นไทยนิยมเลียนแบบการเต้นส่วนใหญ่จะมาจาก ประเทศเกาหลี และญี่ปุ่น

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ