Theatrical

Theatrical คือ การแสดงเป็นเรื่องเป็นราว เล่าถึงความเป็นไปโดยลำดับ มีบทบาทให้ตัวละครแสดงตามเนื้อเรื่อง มีดนตรีประกอบ จุดเด่นคือ การสื่อสารกันระหว่างผู้ชมกับนักแสดง นักเรียนจะได้ฝึกฝนทักษะทั้งในด้านการเต้น การร้องเพลง การพูด และการแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครผ่านทางสีหน้าและท่าทาง รู้จัดการใช้อุปกรณ์ในการประกอบฉาก รวมไปถึงความเข้าใจในดนตรีทั้งจังหวะและอารมณ์ของเพลง

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ