ครูธัน

ธันยพร มหาดิลกรัตน์

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา
- เกียรตินิยมอันดับสอง ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชานาฏยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานที่ผ่านมา

- ประกาศนียบัตรครู Classical Teacher Certificate จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตรสายวิชาชีพ Ballet จากสถาบัน R.A.D. ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตร Ballet จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย

ปัจจุบันสอนวิชา: บัลเล่ต์  ประจำสาขา:แฟชั่นไอส์แลนด์

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ