ครูจิ๊บ

อารยา ชูศักดิ์แสงทอง

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผลงานที่ผ่านมา

 • ประกาศนียบัตรด้านการเต้น Certificates :
  • Elementary C.S.T.D.
  • Sub-elementary C.S.T.D
  • Intermediate R.A.D.
 • รางวัลเกี่ยวกับการเต้น Dance Awards :
  • 20th Asia-Pacific Dance Competition , Singapore – 1st Place Demi Character Troupe Open Age
 • ประสบการณ์ด้านการเต้น Dance Experience :
  • Dance Competition , Cheerleader , Ballet’s summer in Sydney , Australia
  • เข้าร่วมการแข่งขั้นที่ประเทศมาเลเซียรายการ ยิมนาสติกเยาวชน กัวลาลัมเปอร์
  • กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 23    เหรียญเงินประเภททีม
  • กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 36   เหรียญเงินประเภททีม
  • ประกาศนียบัตร Ballet ระดับ Intermediate จากสถาบัน  R.A.D. ประเทศอังกฤษ

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ