ครูอ้อย

อัญชลี แก้วพานิช

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี - สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศน์ สาขาศิลปศาสตร์
  • สถาบันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง - วิทยาลัยนาฎศิลป์ กรมศิลปากร สาขานาฎศิลป์ชั้นสูง

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ