ครูเฟิร์น

หิรัณยรัศมี ศิริสิทธิ์

ประวัติการศึกษา

- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง เอกนาฏยศิลป์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ผลงานที่ผ่านมา

- ประกาศนียบัตรครู Classical Teacher Certificate จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร Ballet จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย

ปัจจุบันสอนวิชา:บัลเล่ต์  ประจำสาขา: ปิ่นเกล้า

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ