ครูแก้ว

ศิริรัตน์ นวลจันทร์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี - สาขาวิชาไทยคดีศึกษา, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผลงานที่ผ่านมา

 • ประกาศนียบัตรด้านการเต้น Certificates :
  • อบรมเชิงปฎิบัติการผู้ฝึกสอนกีฬาลีลาศ ระดับพื้นฐานขั้นต้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ณ สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย โดยประธานเทคนิคสมาคมฯ และ Mr.Vincenzo Mariniello และ Ms.sara Casini
  • ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการผู้ฝึกสอนกีฬาลีลาศ เมื่อการแข่งขัน ขั้นต้น Bronze ระหว่างวันที่ 22-26 ก.พ. 2555 จากสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย
 • รางวัลเกี่ยวกับการเต้น Dance Awards :
  • 2003
   • 1st Place Ballroom-Latin ประเภท Latin American รุ่น Youth 5 จังหวะ กีฬาลีลาศชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • 2002
   • 3rd Place Ballroom-Latin ประเภท Latin American Class A 5 จังหวะ  (Cha Cha Cha , Rumba , Samba , Pasol , Jive) ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24  จ.กระบี่
  • 2001
   • 1st Place Ballroom-Latin ประเภท Latin American รุ่น Youth 5 จังหวะ กีฬาลีลาศชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ประสบการณ์ด้านการเต้น Dance Experience :
  • 2019
   • เป็นวิทยากรให้กับศูนย์พัฒนาชีวิตผู้สูงอายุและพิการ ตำบลหมื่นไวย วันที่ 10 เมษายน 2562 และวันที่ 24 เมษายน 2562
   • เป็นวิทยากรโครงการสร้างเสริมสุขภาพการออกกำลังกายของประชาชนตำบลหมื่นไวยด้วยการเต้นไลน์แดนซ์ระหว่างวันที่ 23 มกราคมถึง 5 พฤษภาคม 2562 ณสวนสุขภาพตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา
   • เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและบุคลิกภาพ ด้วยทักษะลีลาศขั้นพื้นฐานด้วยการเต้นบาสโลป ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม ถึง 25 เมษายน 2562 ณ สถานกีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   • เป็นผู้ช่วยวิทยากรโครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุและพิการตำบลสุรนารีวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลสุรนารี อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา
   • เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพด้านมารยาททางสังคมของคณะกรรมการพัฒนาสตรีแห่งอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
  • 2018
   • เป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครรราชสีมา โดย มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล
   • เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง ตำบลหมื่นไวย ด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะและลีลาศ เพื่อสุขภาพ ระหว่างวันที่ 4 มีนาคมถึง 26 สิงหาคม 2561 ณ รพ.สต.โพนสูง ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา
   • เป็นวิทยากรโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยทักษะลีลาศขั้นพื้นฐาน
    • ระหว่างวันที่ 13 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2561 ด้วยจังหวะ samba
    • ระหว่างวันที่ 19 ถึง 22 มิถุนายน 2561 ด้วยจังหวะชะชะช่า
    • ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ถึง 10 มกราคม 2562 ด้วยไลน์แดนซ์ชะชะช่า ณ สถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • 2010
   • เป็นวิทยากรลีลาศในการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการออกกกำลังกาย
  • 2008
   • เป็นวิทยากรฝึกสอนกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพ  ให้สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ