ครูอุ้ม

พฤกษา โกลิมาศ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี -ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 • สถาบันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร เอกละครไทย

ผลงานที่ผ่านมา

- หัวหน้าภาควิชานานาฏศิลป์ไทยประจำสถาบันบางกอกแดนซ์
- ผู้จัดการโครงการทฤษฏี

 • ประกาศนียบัตรด้านการเต้น Certificates  :
  • ปี 2017 รับเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ควบคุมและดูแลเยาวชนไทยไปแข่งขันเต้นณ.กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย
  • ปี 2016 รับเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ควบคุมและดูแลเยาวชนไทยไปแข่งขันเต้นณ.เขตปกครองพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน
  • ปี 2014 ,ปี2013รับเกียรติบัตรจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะผู้ออกแบบท่าเต้นให้แก่นักเรียนจากการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับนานาชาติ “VICTORY OF DANCE “
  • ปี 2010 รับเกียรติบัตรจาก THE COMMONWEALTH SOCIETY OF TEACHERS OF DANCINGเป็นผู้ควบคุมและดูแลเยาวชนไทยไปแข่งขันเต้น ณ.เพิร์ทประเทศออสเตรเลีย

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ