ครูลินดา

นวพร อังสนารักษ์

ประวัติการศึกษา

- นาฏศิลป์และดุริยางค์ศิลป์บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิชานาฏศิลป์สากล คณะนาฏศิลป์และดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผลงานที่ผ่านมา

- ประกาศนียบัตรครู Classical Teacher Certificate จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร Ballet ระดับ Advance 1 จากสถาบัน R.A.D. ประเทศอังกฤษ

ปัจจุบันสอนวิชา: บัลเลต์, ประจำสาขา: ฟิวเจอร์ ปาร์ค, ปิ่นเกล้า

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ