สถาบันบางกอกแดนซ์ ร่วมกิจกรรม “เทิด ด้วย ทำ” เชื่อมคลอง คล้องใจ จากมหาสวัสดิ์สู่ลัดมะยม น้อมนำพระราชดำริ รัชกาลที่ 9

2 มี.ค. 2017

นางสาววัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์  (ที่ 6 จากขวาแถวยืน) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เทิด ด้วย ทำ” เชื่อมคลอง คล้องใจ จากมหาสวัสดิ์สู่ลัดมะยม โดยมี ดร.สุเมธ ตินติเวชกุล (ที่ 6 จากขวาแถวนั่ง) ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานโครงการเปิดกิจกรรม พร้อมนำคณะกรรมการ พร้อมนำคณะกรรมการ, คณะทำงาน, ผู้เข้าร่วมงาน และสื่อมวลชน ปฏิญาณร่วมกันในการน้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สืบสานงานพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำ ป่า และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในงานมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ฟื้นฟูคลองมหาสวัสดิ์  เก็บขยะ และกำจัดวัชพืชริมตลิ่ง บริเวณชุมชนบ้านศาลาดิน จ.นครปฐม เชื่อมต่อคลองทวีวัฒนา ถึงคลองลัดมะยม เมื่อเร็วๆนี้

มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ปฏิญาณร่วมกัน “เทิด ด้วย ทำ” น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สืบสานงานพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า และรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สถาบันบางกอกแดนซ์ โดยครูต้อย-วัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์ ร่วมปฏิญานน้อมนำแนวพระราชดำริฯ และชมการทำงานของจิตอาสาบริเวณคลองมหาสวัสดิ์ ชุมชนบ้านศาลาดิน จ.นครปฐม ก่อนเยี่ยมชมวิถีเกษตรชุมชนที่สวนกล้วยไม้ลุงนิยมและล่องเรือเพื่อให้กำลังใจการทำงานของจิตอาสาที่เก็บขยะและวัชพืชในคลอง บริเวณคลองลัดมะยม ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจากทุกภาคส่วน ประชาชนในชุมชน ศิลปิน นักแสดง และจิตอาสาที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม รวมเทิด ด้วย ทำ กว่า 500 คน

อย่าให้ “รักพ่อ” เป็นแค่ความคิด รวมพลัง รักพ่อ ลงมือทำตามแนวพระราชดำริ ร่วมกัน รักและรักษา สังคม ทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

 

 

Related Post

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ