รำไทย

รำไทย หรือ นาฏศิลป์ไทย เป็นศิลปะการแสดงประกอบดนตรีของไทย แบ่งเป็นการแสดงชั้นสูง คือ โขน ละคร และการแสดงพื้นเมือง คือ ระบำ รำ ฟ้อน ซึ่งแต่ละท้องถิ่นจะมีชื่อเรียกและมีลีลาท่าการแสดงที่แตกต่างกันไป โดยท่ารำต่างๆ ได้รับอิทธิพลมาจากภาพจำหลักของศิลปะในสมัยต่างๆ มาตั้งแต่ครั้งโบราณ วิถีชีวิต หรือการประกอบอาชีพ ของแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งความเชื่อ ศาสนา ภาษา นิสัยใจคอของผู้คน ชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละภาค ซึ่งมีความอ่อนช้อยงดงามเป็นเอกลักษณ์  ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้ศิลปะการใช้ท่าทางต่างๆ ตามแบบฉบับของศิลปะไทย ทั้งแบบดั้งเดิม ตั้งแต่พื้นฐานการรำเบื้องต้น การใช้แขน ขา ตัว การฝึกท่ารำแม่บทไปจนถึงนาฏศิลป์ชั้นสูง และการรำแบบไทยประยุกต์

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ