การยืดหยุ่น Stretching

การยืดหยุ่นเป็นวิชาที่เน้นเพื่อช่วยเสริมทักษะด้านความอ่อนตัว รู้จักการเพิ่มความอ่อนตัวของเอ็นและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกายได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นวิชาที่จะช่วยส่งเสริมให้การเต้นแบบต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วควบคู่กันไปอีกด้วย

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ