ครูอ้อย

อัญชลี แก้วพานิช

ประวัติการศึกษา

-  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขานาฎศิลป์ไทย คณะนาฎศิลป์และดุริยางค์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตเทเวศน์

ปัจจุบันสอนวิชา: นาฏศิลป์ไทย   ประจำสาขา: ฟิวเจอร์

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ