ครูนัส

มนัสชัย บุญชัง

ประวัติการศึกษา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานที่ผ่านมา

- ประกาศนียบัตรครู Advance Jazz Teacher Certificate จากสถาบัน C.D.A.ประเทศออสเตรเลีย

ปัจจุบันสอนวิชา:   แจ๊ส    ประจำสาขา: เซ็นเวิลด์

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ