ภาคทฤษฏี/การเตรียมความพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สถาบันฯ มีการเปิดคอร์สการเรียนที่เน้นหนักในเรื่องความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องนำความรู้ไปใช้สอบเพื่อเข้าศึกษาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา โดยสถาบันมีคุณครูผู้เชี่ยวชาญในด้านเนื้อหาภาคทฤษฏีและปฏิบัติ  พร้อมทั้งจำลองการสอบเพื่อสร้างความพร้อมให้กับผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ในที่สุด

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ